Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Dr. Öğr. Üyesi

Ahmad HESAMIPOUR KHELEJANİ

Doktor Öğretim Üyesi

ahmad.hesamipour

0(488) 217-3894 Dahili: 3894

Kongre-Sempozyum

Yurt İçi

Ahmad HESAMİPOUR, “Farsça Kaynaklarda Eşrefoğlularına Ait Kayıtlar”, Uluslararası Orta Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-I (Eşrefoğluları Beyliği), Türk Tarih Kurumu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen bu sempozyumdaki bildiri 11 Eylül 2014 tarihinde Beyşehir’de sunulmuştur.

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Ahmad HESAMİPOUR KHELEJANİ, “Farsça Kaynaklarda Eşrefoğulları’na Ait Kayıtlar”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:11, Sayı:21, Şubat 2016, s. 125-143.

Özet

İsmail Aka, “XV. Yüzyılın İlk Yarısında Timurlular’da Zirai ve Ticari Faaliyetleri (فعاليتهای تجاری و زراعی تيموريان در نيمه نخست قرن 15 ميلادی)”, Farsçaya Çev: Ahmad HESAMİPOUR, Tarih Okulu Dergisi, S. V, İzmir 2009, ss. 155-161.

Özet

Muhammed Şebankâreî, “Gazneli Sultan Mahmud’un Karakteri”, Çev: Ahmad HESAMİPOUR, Tarih Okulu Dergisi, S. III, İzmir 2009, ss. 133-137.

Özet

Muhammed Şebankâreî, “Selçuklular (Selacika)”, Çev: Ahmad HESAMİPOUR, Tarih Okulu Dergisi, S. IV, İzmir 2009, ss. 137-161.

Özet

Reşidüd-din Fazlullah, “Ögedey Kağan’ın İmar Faaliyetleri”, Çev: Ahmad HESAMİPOUR, Tarih Okulu Dergisi, S. VI, İzmir 2010, ss. 219-221.

Özet

Doktora Tezi

İlhanlılar ile Altın Ordu Devleti'nin siyasi ve sosyal ilişkileri / Political and social relations between the Ilkhanids and the Golden Horde Yazar:AHMAD HESAMİPOUR KHELEJANİ Danışman: PROF. DR. MEHMET ERSAN Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Konu:Tarih = History

Özet

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

ANADOLU’DA MOĞOL-İLHANLI OTORİTESİNİ SARSAN BİR GELİŞME: SÜLEMİŞ İSYANI A DEVELOPMENT THAT SHOOK THE MONGOLIAN-ILKHANID AUTHORİTY IN THE ANOTOLIA: SÜLEMİŞ REBELLION Yazar: Ahmet SAĞLAM Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 41 Volume: 8 Issue: 41 Aralık 2015 December 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

Özet

HÜLAGU’NUN BATI’YA GÖNDERİLME MESELESİ VE BATI SEFERİ’NİN ANADOLU’YA ETKİLERİ Yazar :Murtaza Çevik Dergi :Cappadocia: Journal Of History And Social Sciences Yıl :2015 Sayfa Aralığı: 139-153

Özet

MOĞOL‐İLHANLITAHAKKÜMÜNDEN BAĞIMSIZLIĞA GİDEN SÜREÇTE MEMLÛK SULTANI NÂSIR MUHAMMED B. KALAVUN’UN ANADOLU BEYLİKLERİ İLE MÜNASEBETLERİ  Yazar: Ahmet SAĞLAM TARİHİN PEŞİNDE‐ULUSLARARASITARİHve SOSYALARAŞTIRMALARDERGİSİ‐Yıl: 2015, Sayı: 14 Sayfa: 29‐50

Özet Tam Metin

OLCÂYTU SULTAN DÖNEMİNDE HERÂT MUHASARASI VE SİYASÎ VAKALAR (706/1306-1307) Yazar :Ömer SUBAŞI Dergi :The Journal Of Academic Social Science Studies Sayı :Number: 43 Dil :TURKISH Yıl :2016 Sayfa Aralığı: 289-311

Özet

Yazılan Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Reşidüd-din Fazlullah, Camiu't-Tevarih, Çeviren: Prof. Dr. İsmail Aka; Prof. Dr. Mehmet Ersan; Dr. Ahmad Hesamipour Khelejani, Türk Tarih Kurumu Yayınevi, 336 Sayfa, Ankara 2013, ISBN 978-975-16-2702-5

Özet

Yüksek Lisans Tezi

El- Fuşenci'nin İbretu'n-Nâzırîn adlı eserinde Timur Devri olayları: Metin, çeviri ve değerlendirme / Events of Tamerlane's period in al- Fushanjî's book of Ibrat al-Nâzirin: Text, translation and evaluation Yazar:AHMAD HESAMİPOUR Danışman: PROF. DR. İSMAİL AKA Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı Konu:Tarih = History

Özet

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Özetleri Kitabında Basılan Bildiriler

Ahmad HESAMİPOUR, “İlhanlı Dönemi Tarih Yazıcılığının Özellikleri”, İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 23 Haziran 2010 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde sunulmuştur.

Özet