Türkçe|English
 
Anasayfa » BölümlerFizik Bölümü
Genel Bilgiler

 Duyurular

 1. Fizik Bölümü Bahar Dönemi Ders Görevlendirmeleri
 2. Fizik Bölümü AKTS bilgi paketleri-program çıktıları
 3. 2012-2013 Bahar Dönemi Lisans Ders Programı
 4. 2012-2013 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı

Fizik bölümü Tanıtım:

  

Fizik bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 07.12.2007 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Kuruluş kararında Genel Fizik Anabilim Dalı, Katıhal Fiziği Anabilim Dalı, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı, ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı oluşturulmuştur.

En eski bilim dallarından olan “fizik”, maddeden enerjiye kadar, doğanın kurallarını araştıran bir bilim dalıdır. Bilimsel temelleri 1650'li yıllarda atılan fizik bilimi, 1900'lu yıllardan itibaren atom ve moleküllerin yapısını incelemiş, atom çağının doğmasını sağlamış, 1950'li yıllardan itibaren de tranzistör ve tümleşik devrelerin yapılmasını sağlayarak bilgisayar çağını başlatmıştır.

 

 

Bölümün Amacı :

 • Fizik bilimini öğretirken, temel fizik bilgisinin yanında, bu bilginin nasıl ve nerelerde kullanıldığını da öğretmektir. Öğrencilerimiz fiziğin yanı sıra, bilgisayar kullanmasını ve programlamasını, temel elektronik bilgilerini de alacaklardır.

 • Fizik Bölümü öğrencileri; 4 yıllık lisans eğitimini “Fizikçi” unvanıyla tamamladıktan sonra çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda çalışabilirler.

 • Mezunlarımız, kendi ilgi ve eğilimleri doğrultusunda, sanayide başta kalite kontrolü olmak üzere, fizik ölçmenin gerekli olduğu her yerde görev yapabilir.

 • Öğrencilerimiz, kendi fizik laboratuvarları dışında, MYO Elektrik ve Elektronik laboratuvarlarından da yararlanmaktadır.

 • Bölümümüzde meslekî yabancı dile de (İngilizce)  büyük önem verilmektedir. 6 yarı yıl boyunca, zorunlu yabancı dil eğitimi verilmektedir.

 

 

Bölümün Misyonu:

Fizik Bölümü olarak misyonunumuz akademik mükemmeliyet ve fizik biliminde öncülük çerçevesi içinde değerlendirmektedir. Bu çerçeve içinde Fizik Bölümünün misyonu odak noktasında öğrenci olan, ilkeleri ortak, hedefler konusunda hemfikir, yeniliklere açık, karşılıklı saygı sevgiye duyarlı aynı zamanda sosyal sorumluluk taşıyan karakterlere sahip akademik bir toplulukta Fizik bilgisinin toplanması, ileri götürülmesi ve aktarılmasıdır. 


Bölümün Vizyonu:

Fizik Bölümü, etrafında üniversitemizin bilim hayatının döndüğü bir entellektüel çekirdek olmalıdır. Fizik Bölümü sadece bilimsel gelenekleri değil aynı zamanda sosyal, demokratik, etik değerleri, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı, kritik düşünceyi ve öğrencilerinin kendi beceri ve motivasyonlarını kuvvetlendiren eğitim programlarını önemser. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri topluma yansıtan, öğrencilerini hayata geniş bir yelpazede hazırlamayı ve lisans üstü eğitim fırsatını yakalıyabilecek iyi bilgilendirilmiş aydın bireyler olarak eğitmeyi amaçlar.

  

BATMAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FİZİK BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

 

01010101 Kimya–I (3-0) 3

Madde: Elementler, Bileşikler, Karışımlar, Ölçmeler ve Mol Kavramı, Kimyasal Reaksiyonlar ve Maddelerin Değişimi, Asit-Baz Reaksiyonları, Redoks Reaksiyonları, Reaksiyon Stokiyometrisi, sulu çözelti tepkimeleri, Gazlar, Gazların Özellikleri, Gaz Kanunları, Moleküler Hareket, Gerçek Gazlar, Termokimya: Enerji, Isı ve Entalpi, Kimyasal Değişim Entalpisi, Tepkime Isıları, Atomun Yapısı, Atom Modelleri, Çok Elektronlu Atomların Yapısı, Atomların Periyodik Özellikleri, Kimya ve Periyodik Sistem, Kimyasal Bağlar: İyonik Bağlar, Kovalent Bağlar
Ders Kitabı:
 • Petrucci,R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., (8. Baskıdan Çeviri Uyar, T., Aksoy, S.,), Palme Yayıncılık, Ankara, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

 • Erdik E., Sarıkaya Y., Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005

 

01010102 Fizik – I (4-2 ) 5

Ölçme ve birim sistemleri, Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Hareket Kanunları, Dairesel hareket ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları, statik, dinamik
Ders Kitabı:
 • Fen ve Mühendislik İçin Fizik-1 : R.A. Serway, R.J. Beicher , Palme Yayıncılık,

Yardımcı Ders Kitapları

 • Temel Fizik-1, P.M. Fishbane, S. Gasirowiciz, S. T. Thornton , Arkadaş Yayınevi.

 

01010103 Analiz-I (3-2) 4

Reel sayılar, fonksiyonlar, limitler, süreklilik, türev, fonksiyonların ekstremum değerleri, Ortalama Değer Teoremi, L'Hospital kuralı, optimizasyon, Lineerizasyon ve Diferansiyeller. Belirsiz integraller, diferensiyel denklemler, eğriler arasındaki alanlar, dönel cisimlerin hacimleri, genelleştirilmiş integraller.

Ders Kitabı:
 • Balcı, M. , Genel Matematik 1, Balcı Yayınları, 2000

Yardımcı Ders Kitapları

 • J.Stewart: Diferansiyel ve İntegral Hesab, TUBA

 

01010104 Ölçme Yöntemleri ve Hata Analizi (2-0) 2

Boyut Sistemleri, Birim Sistemleri, Ölçme ve Deneysel Hatalar, Mutlak Ve Bağıl Hata, Çok Ölçü Alınabilen Durumlarda Hata Analizi, Hesaplamalarda Hataların İlerlemesi, Eğri Uydurma ve En Küçük Kareler Yöntemi.

Ders Kitabı:
 •    Fizik bölümü tarafından hazırlanan ders notları

Yardımcı Ders Kitapları

 

01010105 Fizik Laboratuarı – I (0-2) 1

Sabit Hızlı Doğrusal Hareketin Analizi, Bir Boyutlu Kinematik, Bir Boyutta Hareket: Konum, Hız ve İvme, Hız ve İvme Kavramları, Sabit İvmeli Doğrusal Hareket ve Bir Düzlemde Hareket, İki Boyutta Hareket, Newton’un Birinci ve İkinci Yasaları, Newton’un Hareket Yasaları, Çarpışmalar (Kafa Kafaya Çarpışmalar), Çarpışmalar Ve Lineer Momentumun Korunumu, Çarpışmalarda Momentum ve Enerjinin Korunumu, Esnek Çarpışmalarda Momentum ve Enerji.
Ders Kitabı:
 • Deney Föyleri

Yardımcı Ders Kitapları

 • SERWAY-BEICHNER "Fen ve Mühendislik İçin Fizik" Cilt I, Beşinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, ANKARA

 

01010106 Kimya Laboratuarı – I (0-2) 1

Genel bilgiler ve laboratuvarda uyulması gereken kurallar; Heterojen karışımların ayrılması; Homojen karışımların ayrılması; Yoğunluk tayini; Çözünürlük ve saflaştırma; Erime noktası, kaynama noktası; Süblimleşme; Kağıt kromatografisi; Avogadro sayısı ve mol kavramı, magnezyumun atom ağırlığının tayini; Gazlar; Karbondioksit (CO2) gazının eldesi ve tayini; Çözeltiler
Ders Kitabı:
 • Genel Kimya Laboratuvarı I Ders Notları, Fen Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü.Analitik Kimya (Quantitative Chemical Analysis, Çeviri; Daniel C. Harris. W.H. Freeman and Company, New York, 1982) Özkan Matbaacılık, Ankara. Çeviri Editörü: G. Somer.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Güler H., Saraydın D., Ulusoy U., “Genel kimya laboratuvarı”,Hatiboğlu yayınları, Ankara, 1996.

 

01010130 Türk Dili Edebiyatı I (2-0) 2

Dersin önemi ve yararlanılacak kaynakların tanıtılması, Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Kültür nedir?; Dil kültür ilişkisi nasıldır, Türk Dilinin Yapı ve Menşe bakımından dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin tarihi gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Lehçe, şive, ağız nedir?, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; hece bilgisi, Cumhuriyet döneminde Türk Dilinin kelime hazinesini zenginleştirmek için yapılan çalışmalar, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’nin ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri, Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri

Ders Kitabı:
 • GÖrneklerle Kompozisyon Sanatı (Düzenli yazma ve konuşma) Sakin Öner, Veli Yay. İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, YÖK Matbaası, Ankara.
 • Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • İyi ve Doğru Yazma Usulleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.
 • Türk Dili, Muharrem Ergin, İstanbul
 • Türk Dili ve Kompozisyon (Planlı Konuşma ve Yazma Sanatı) Cevdet Yalçın, ART Basın Yayın Hizmetleri, Ankara.
 • Türk Dili Kompozisyon ve Diksiyon Ders Notları, Komisyon, Şanlıurfa
 • Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara
 • Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay. Elazığ

01010132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-I (2-0) 2

Atatürk İlkeleri  ve İnkılap Tarihi’ne giriş, kavramlar, Osmanlı son dönemi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı dönemi anlatılır

Ders Kitabı:

 • Doğan, Orhan, 2011; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Komisyon, 2009; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Umuttepe Yayıncılık, Kocaeli

 

01010235 İleri Yabancı Dil (İngilizce) I (3-0) 3

 

Ders Kitabı:

 • Smart Book (2010) yazarı: Güzide Eğilmez, komisyon.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Essential Grammar in Use (Cambridge Üni. Yay..) Yazarı : Raymond Murphy. 1., 2., 3. Seviyelerde hikaye kitapları, sözlük, İngilizce DVD, CD ve ses kasetleri.

 

01010130 Türk Dili Edebiyatı I (2-0) 2

Dersin önemi ve yararlanılacak kaynakların tanıtılması, Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Kültür nedir?; Dil kültür ilişkisi nasıldır, Türk Dilinin Yapı ve Menşe bakımından dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, Türk Dilinin tarihi gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Lehçe, şive, ağız nedir?, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; hece bilgisi, Cumhuriyet döneminde Türk Dilinin kelime hazinesini zenginleştirmek için yapılan çalışmalar, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’nin ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri, Zarfların ve edatların Türkçe’de kullanılış şekilleri

Ders Kitabı:
 • Örneklerle Kompozisyon Sanatı (Düzenli yazma ve konuşma) Sakin Öner, Veli Yay. İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili Kompozisyon Bilgileri, YÖK Matbaası, Ankara.
 • Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • İyi ve Doğru Yazma Usulleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.
 • Türk Dili, Muharrem Ergin, İstanbul
 • Türk Dili ve Kompozisyon (Planlı Konuşma ve Yazma Sanatı) Cevdet Yalçın, ART Basın Yayın Hizmetleri, Ankara.
 • Türk Dili Kompozisyon ve Diksiyon Ders Notları, Komisyon, Şanlıurfa
 • Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara
 • Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay. Elazığ

01010132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-I (2-0) 2

Atatürk İlkeleri  ve İnkılap Tarihi’ne giriş, kavramlar, Osmanlı son dönemi ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı dönemi anlatılır

Ders Kitabı:

 • Doğan, Orhan, 2011; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Komisyon, 2009; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Umuttepe Yayıncılık, Kocaeli

 

01010134 İleri Yabancı Dil (İngilizce) I (3-0) 3

 

Ders Kitabı:

 • Smart Book (2010) yazarı: Güzide Eğilmez, komisyon.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Essential Grammar in Use (Cambridge Üni. Yay..) Yazarı : Raymond Murphy. 1., 2., 3. Seviyelerde hikaye kitapları, sözlük, İngilizce DVD, CD ve ses kasetleri.

 

01010201 Kimya–II (3-0) 3

Sıvı ve Katı Maddeler: Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvı Yapısı, Katı Yapıları, Faz Değişimleri. Çözeltiler ve özellikleri, Asitler ve bazlar, Asit-baz dengeleri, Tampon Çözeltiler, Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri, Kimyasal kinetiği, Kimyasal denge, Entropi ve serbest enerji, Elektrokimya, Metaller ve ametaller.

Ders Kitabı:              
 • Petrucci,R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., (8. Baskıdan Çeviri Uyar, T., Aksoy, S.,), Palme Yayıncılık, Ankara, 2005

Yardımcı Ders Kitapları

 • C Erdik E., Sarıkaya Y., Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005
 •  W.Atkins, L.Jones (Çeviri), Temel Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.

 

01010202 Fizik – II (4-2) 5

Coulomb Kuvveti, Elektrik Alan, Elektrik Akısı, Gauss Yasası, Elektriksel Potansiyel, Kondansatörler, Akımın oluşumu ve Direnç, Doğru Akım Devreleri, Kirchhoff Kanunları, Manyetik Alan, Biot-Savart Yasası, Ampere Yasası, İndüksiyon, Faraday Yasası, Lenz Kanunu, İndüktans, Manyetik Alanda Enerji, LC Devresinde Salınımlar, Elektromanyetik dalgalar
 
Ders Kitabı:
 • Serway, R. A. , Physics for Scientists and Engineers, 5th Ed. , USA, 1444 p.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fishbane, P. M. , Gasiorowich, S. , Thornton, S. T. , (Prof. Dr. Cengiz Yalçın) ; Temel Fizik, 2. Baskı, Türkiye, 1280 s.

 

01010203 Analiz-II (3-2) 4

Sayı dizileri ve limit teoremleri, sonsuz seriler, konik kesitler ve kuadratik denklemler, kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlarda grafik çizimi ve integral, düzlemde vektörler, kartezyen koordinatlar ve uzayda vektörler, uzayda doğrular ve düzlemler, silindirler ve kuadratik yüzeyler, silindirik ve küresel koordinatlar, vektör değerli fonksiyonlar ve uzay eğrileri, yay uzunluğu ve birim teğet vektörü, eğrilik, bükülme ve TNB çerçevesi, çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik, kısmi türevler, türevlenebilme, lineerizasyon ve diferensiyeller, iki katlı integraller, alan, moment ve kütle merkezleri, kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller, kartezyen koordinatlarda üç katlı integraller, üç boyutta kütle ve momentler, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı İntegraller, çok katlı integrallerde değişken dönüşümü, eğrisel integraller.

Ders Kitabı:
 • Balcı, M. , Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, 2000.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • J.Stewart: Diferansiyel ve İntegral Hesab, TUBA

 

01010204 Fizik Laboratuarı – II (0-2) 1

Elektrik Alan Çizgileri, Elektronların Elektrik Alanda Hareketi, e/m Tayini, Kondansatörler, Dirençler Dirençlerin Seri ve Paralel Bağlanması, Elektromotor Kuvvet ve İç Direnç, Kirchoff Kuralları ve Weathson Köprüsü, RC Zaman Sabitinin Tayini, Üzerinden Akım Geçen Bir Tel Halkanın Merkezindeki Manyetik Alan, Transformatörler ve İndüksiyon Bobini, Bir Makaranın Özindüksiyon Katsayısının (L) Tayini.

Ders Kitabı:

 • Deney föyleri.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Serway, R. A. , 2002, Fen ve Mühendislik için FİZİK, 2. Cilt, Kemal Çolakoğlu, Ankara, 536 s.

 

01010205 Kimya Laboratuarı – II (0-2) 1

Boyle Kanunu, Korozyon ve Önlenmesi, Hess Kanunu, Kimyasal Reaksiyonlarda Isı Değişiminin Ölçülmesi, Donma Noktası Alçalması Metodu ile Mol Kütlesi tayini, Yükseltgenme ve İndirgenme, Elektroliz ile Bilinmeyen bir Metalin Ekivalent Ağırlığının Tayini, Kimyasal Denge, Redoks Titrasyonu : Bir Numune de Demir Tayini.

Ders Kitabı:
 • Genel Kimya Laboratuvarı II Ders Notları, Fen Edebiyat Fakültesi,Kimya Bölümü.Analitik Kimya (Quantitative Chemical Analysis, Çeviri; Daniel C. Harris. W.H. Freeman and Company, New York, 1982) Özkan Matbaacılık, Ankara. Çeviri Editörü: G. Somer.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Güler H., Saraydın D., Ulusoy U., “Genel kimya laboratuvarı”,Hatiboğlu yayınları, Ankara, 1996.

 

01010231 Türk Dili Edebiyatı II (2-0) 2

Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması,Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması (dilekçe, tutanak, mektup, deneme, sohbet, fıkra, tenkit, günlük, vd.), Sözlü kompozisyonda başarılı olmanın sırları ve konuşma sanatının teknik özellikleri, Sözlü anlatım türleri, Şiir ve şiir okuma, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Rapor, makale, tebliğ, vb.), Türk ve Dünya edebiyatından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler üzerinde çalışmalara dayanılarak öğrencilerin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bunlarla ilgili retorik uygulamalar, Seçilmiş olan metinler üzerinde doğru ve güzel konuşma, okuma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi için retorik, çalışmalar gerçekleştirme, Grup huzurunda konuşma becerisi kazanma ve heyecanın giderilmesine katkıda bulunacak seminer çalışmaları, Edebiyat ve düşünce dünyası il ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve dönem değerlendirmesi, Edebiyat ve düşünce dünyası il ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve dönem değerlendirmesi
Ders Kitabı:
 • Türkçe Ders Notları –I, II, Tuncer Gülensoy, Baydili Yay. Elazığ

Yardımcı Ders Kitapları

 • Türk Dili Kompozisyon ve Diksiyon Ders Notları, Komisyon, Şanlıurfa
 • Türk Dili, Dr Hüseyin Ağca, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara

 

01010233 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-II (2-0) 2

Lozan Antlaşması’nın ardından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmesi, Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek Atatürk sonrasında Türkiye hakkında öğrencileri bilgilendirmek

Ders Kitabı:

 • Doğan, Orhan, 2011; Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Okutman Yayıncılık, Ankara

Yardımcı Ders Kitapları

 • Komisyon, 2009; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Umuttepe Yayıncılık, Kocaeli

 

01010235 İleri Yabancı Dil (İngilizce) I (3-0) 3

 

Ders Kitabı:

 • Smart Book (2010) yazarı: Güzide Eğilmez, komisyon.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Essential Grammar in Use (Cambridge Üni. Yay..) Yazarı : Raymond Murphy. 1., 2., 3. Seviyelerde hikaye kitapları, sözlük, İngilizce DVD, CD ve ses kasetleri.

 

01010240 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (1-2) 2

Bilginin işlenmesi saklanması ve iletilmesi olan enformatik, çağımızda, bilgisayar ortamında uzaktan iletişim sistemleri üzerinde temellenmektir. Bilgisayar kullanımının hayatın bütün alanlarına aktif ve yoğun olarak girmiş olması, fen bilimlerini ve sosyal bilimleri ayırmaksızın tüm dallarda bilgisayar bilimleri ve bilgisayar ortamında uzaktan iletişim konularına aşina olmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu oluşumların temelinde bilgisayar bilgisi ve okuryazarlığı yatmaktadır ki bu ders bu temelleri barındırır.

Ders Kitabı:
 • Baykal N. ve Tekin N. 2002. WindowsXP ve OfficeXP ile Temel Bilgisayar Eğitimi

Yardımcı Ders Kitapları

 

01010301 Fizik-III (Modern Fizik) (3-0) 3

Özel ve genel relativite teorisi, Modern fizik konularına yol açan bazı deney ve olaylar, Kuantum kavramı ve teorisine giriş, atomların kuantumlu yapısı
Ders Kitabı:
 • Ders notları, Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik, John. R. TAYLOR, Chris D. ZAFARİTOS, çeviri: Bekir KARAOĞLU, 1996, Arte yayıncılık.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Fizik III (Modern Fizik) R. A. Serway ve R. J. Beichner
 • Ders notları

 

01010302 Fizikte Matematik Metotlar-I (3-0) 3

Vektör Diferansiyel ve İntegral Hesabı, Diferansiyel Vektör Operatörler, İntegral Teoremleri, Stokes Teoremi, Lineer Vektör Uzayları

Ders Kitabı:

 • Mathematical Methods in The Physical Sciences, Mary L. Boas, 1983. Ders notları.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mathematical Methods for Physicists, G. Arfken, 3rd Ed. , 1985. Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler, B. Karaoğlu, 1994.

 

01010303 Lineer Cebir (3-0) 3

Vektör Uzayları, matrisler ve determinantlar, lineer denklem sistemleri ve çözümler.

Ders Kitabı:
 •   A.Göksel Ağargün: Lineer Cebir ve çözümlü problemeleri, Birsen Yayınevi
 •  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çallıalp, F. , Çözümlü Lineer Cebir; İstanbul, 1992
 • B.Kolman, D.Hill, (Çev. Edt: Ö.Akın): Uygulamalı Lineer Cebir, Palme Yayıncılık
 • S.Lipschutz (Çev. Edt: H.H.Hacısalihoğlu): Lineer Cebir, Nobel yayıncılık

 

 

01010304 Termodinamik (3-2) 4

Korunum kanunları, Harmonik ve harmonik olamayan titreşimler, Merkezi kuvvetler, Dönen sistemler, Rijit cisimler, Hamilton mekaniği
Ders Kitabı:
 • Termodinamik I, II (A. R. Büyüktür) , Fen ve Mühendislik İçin Fizik (Serway) , Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik (Yunus A. Çengel) , Termodinamik Kinetik Kuram ve İstatistik Termodinamik (Sears Salinger)

Yardımcı Ders Kitapları

 • Heat and Thermodaynamic (Zemansky)

 

01010336 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (2-0) 2

 

Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitapları

 

01010341 Temel Bilgisayar Bilimleri (2-2) 3

C programlama dili, işleçler, diziler, veri giriş-çıkış işlemleri
Ders Kitabı:
 • Çakır H. Ve Göksel M. A. 2001. Bilgisayar Bilimleri.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Yorulmaz M. ve Yorulmaz S. 2007. Programlamayı C ile Öğreniyoru Aksoy M. S. Ve Akgöbek Ö. C. Programlama ve Programcılık Sanatı

 

01010401 Fizik-IV (Titreşim ve Dalgalar) (3-0) 3

Periyodik hareket, Salınıcılar, Dalga hareketi, Girişim ve kırınım, Polarizasyon.

Ders Kitabı:
 •  Waves, F.S.Crawford Jr. The Physics of Vibrations and Waves, H. J. PainVibrations and Waves, A. P. French   

Yardımcı Ders Kitapları

 • H.J. Pain, 1981. The Physics of Vibrations and Wawes, John Wiley&Sons LTD, NewYork

 

01010402 Titreşim Dalgalar Laboratuarı (0-2) 1

Dalgalar, ışık, salınıcı hareketleri, kırılma, yansıma.

Ders Kitabı:
 • Laboratuar Föyleri

Yardımcı Ders Kitapları

 • H.J. Pain, 1981. The Physics of Vibrations and Wawes, John Wiley&Sons LTD, NewYork

 

01010403 Fizikte Matematik Metotlar-II (3-0) 3

Kompleks Fonksiyonlar Teorisi , Fourier Ve Laplace Dönüşümleri, Kısmi Diferansiyel Denklemler
Ders Kitabı:
 • Fizik ve Mühendislikte Matematik Yöntemler, B. Karaoğlu, 1994.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Mathematical Methods for Physicists, G. Arfken, 3rd Ed. , 1985. Fizik ve Mühendislik Bilimlerinde Matematik Yöntemler, S. Bayar, ODTÜ, 2000.

 

01010404 Diferansiyel Denklemeler (3-0) 3

Temel kavramları, Matematiksel model olarak diferensiyel denklemler, Eğim alanları ve çözüm eğrileri, Birinci mertebeden diferensiyel denklemler için başlangıç değer problemi (varlık, teklik ve değişik denklem türleri için analitik çözüm yöntemleri ) , Uygulamalar (nüfus Modelleri , İvme ? Hız Modeli) , n-inci mertebeden lineer denklemlerin genel çözüm teorisi ve sabit katsayılı homojen denklemlerin genel çözümleri, Uygulamalar (mekanik titreşimler, elektrik devreleri) , Sınır değer problemleri (öz değerler, öz fonksiyonlar) ve uygulamalar (kiriş denklemi) , Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ( belirsiz katsayılar yöntemi, parametre değişim yöntemi) , Laplace ve ters Laplace dönüşümleri, Laplace dönüşümü yardımıyla başlangıç değer problemlerinin çözümleri, matrisler ve lineer cebirsel sistemler (özet tanıtım) , birinci mertebeden lineer diferensiyel denklem sistemleri, yüksek mertebeden denklemlerin birinci mertebeden sistem dönüştürülmesi, homojen sistemlerin öz değer ve öz vektörler yardımıyla çözümlerinin belirlenmesi, üstel matrisler ve homojen olmayan birinci mertebeden lineer diferensiyel denklem sistemlerinin çözümü, diferensiyel denklemler için sayısal çözüm yöntemleri (Euler ve Runge Kutta yöntemi)

Ders Kitabı:
 •  Pala Y. , Modern Uygulamalı diferensiyel denklemler, Nobel yayın   

Yardımcı Ders Kitapları

 • Akın Ö. , Diferensiyel Denklemler ve Sınır Değer Problemleri , Palme Yayıncılık (çeviri)

 

01010405 Fizik Tarihi (2-0) 2

Uzak ve yakın geçmişte yaşamış fizikçi bilim adamları ve bunların bilimsel yaklaşımları.
Ders Kitabı:
 • B Ronan C.A., "Bilim Tarihi" Tubitak Yayınları (2004)

Yardımcı Ders Kitapları

 •  Fiziğin Kültürel Tarihi: Prof.Dr.Zeki Tez

 

01010406 Sağlık Fiziği (2-0) 2

Atomun yapısı, bağlanma enerjisi, radyoaktivite, radyasyonun canlı üzerine etkileri, önemli radyoizotoplar, radyasyondan korunma

Ders Kitabı:

 •  Sağlık fiziği, Prof.Dr.Tulay Engüzel, İ.Ü. fen Edebiyat Fak., İstanbul,1999.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Physics for Radiation Protection, J.E.Martin, Willey, 2000.

 

01010407 Bilimsel Araştırma İlkeleri (2-0) 2

 Bilimsel araştırma süreçleri ve yöntemleri.
Ders Kitabı:
 • Batu, S., Kırcaali-İftar, G., & Uzuner, Y. (2000) Kırcaali-İftar, G. (1999). Bilim ve Araştırma. (Ed. A. A. Bir)

Yardımcı Ders Kitapları

 • Tekin, E. (2000). Karşılaştırmalı tek denekli araştırma modelleri. Özel Eğitim Dergisi, 2 (4), 1-12.
 • Uzuner, Y. (1999). Nitel Araştırma Yaklaşımı. (Ed. A. A. Bir). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

 

01010501 Kuantum Fiziği-I (4-0) 4

Özet bir tarihsel gelişme, Schrödinger denklemi, tek-boyutlu sistemler, kuantum mekaniğinin genel formülasyonu, 3-boyutlu problemler, Kuantum mekaniğinde yaklaşık yöntemler, Açısal momentum ve spin, simetri ve dönüşümler.
Ders Kitabı:
 • Ders Notları,  Quantum Physics / Stephen Gasiorowicz, 3rd ed. , New York, Wiley, 2003.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Bekir Karaoğlu, "Kuantum Mekaniğine Giriş".
 • R.L.Liboff, "Indroductory Quantum Mechanics".
 • E. E. Anderson, "Modern Physics and Quantum Mechanics ".
 • R. Resnick and R. Eisberg , " Quantum Physics".
 • R. H. Dicke and J. P. Wittke, " Introduction to Quantum Mechanics ".
 • D. J. Griffiths, " Introduction to Quantum Mechanics ".
 • Robert Eisberg, Robert Resnick, "Quantum Physics of Atoms
 • Molecules, Solids, Nuclei, and Particles (2nd ed.)".

 

01010502 İstatistik Fizik (4-0) 4

İstatistik termodinamik, gazlara istatistik termodinamiğin uygulanması, kuantum istatistiği.
Ders Kitabı:
 • İstatistik Mekaniğe Giriş (B. Karaoğlu)  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Statistical Physics (Daijiro Yoshioka)
 • İstatistik Fizik (F. Reif) , Termodinamik Kinetik Kuram ve İstatistik Termodinamik (Sears Salinger)
 • Berkeley, "Fizik Serisi Cilt 5".
 • Sears Salinger, "Termodinamik Kinetik Kuram ve İstatistik Termodinamik".
 • Prof. Dr. F. Apaydın "İstatistik Fizik".
 • Walter G., Ludwig N., Horst S. and D. Rischke, "Termodynamics and Statistic Physics".
 • Daijiro Yoshioka, "Statistical Physics ".

 

01010505 Elektronik-I (4-0) 4

Elektronik devre elemanları; Direnç, Kondansatör, İndüktans, Doğru akım devreleri, Alternatif akım devreleri, Diyotlar ve doğrultucu devre uygulamaları, Zener diyot ve diğer iki uçlu elemanlar, İki kutuplu eklem (BJT) transistörlerin yapısı ve çalışma karakteristikleri, DC öngerilimleme.

 
Ders Kitabı:
 • Boylestad, R.L., ''Introductory Circuit Analysis – 6th ed. ''.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Elektronik aygıtlar ve devre teorisi, Robert Boylestad and Louis Nashelsky, Çeviri editörü. Doç. Dr. İsmail Coşkun, MBE yayınevi,1987
 • Microelectronics: Digital and Analog Circuits and Systems, Jacob Millman, McGraw-HILL

 

01010506 Elektronik Laboratuarı (0-2) 1

Elektronik ve mantık devreleri ile ilgili deneyler.
Ders Kitabı:
 •  Laboratuar Föyleri.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Boylestad, R.L., ''Introductory Circuit Analysis – 6th ed. ''.
 • Fitzgerald, A.E., Highinbotham, D.E., and Grabel, A., ''Basic Electric Engineering''.
 • James J. Brophy, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Mehmet Zengin, ''Fenciler için Temel Elektronik''.

 

01010507 Medikal Fizik (3-0) 3

Atomun yapısı, bağlanma enerjisi, radyoaktivite, radyasyonun canlı üzerine etkileri, önemli radyoizotoplar, radyasyondan korunma.
Ders Kitabı:
 •  Prof. Dr. Ferit Pehlivan, " Biyofizik Ders Kitabı ".

Yardımcı Ders Kitapları

 • Kenneth S., Krane. John Wiley, "Nükleer Fizik".

 

01010508 Çevre Fiziği (3-0) 3

Radyoaktivite, radyasyonun canlı üzerine etkileri, radyasyondan korunma.
Ders Kitabı:
 •  Prof. Dr. Ferit Pehlivan, " Biyofizik Ders Kitabı ".

Yardımcı Ders Kitapları

 • Exercises in Environmental Physics, Valerio Faraoni

 

01010509 Radyasyon Fiziği (3-0) 3

Radyasyondan korunmanın esasları, Tarifler ve Birimler, Doğal rasyasyonlar ve Doz hesapları, Radyasyonların madde ile etkileşimleri, Radyasyonların deteksiyon ve ölçülmelerinin temel ilkeleri, Radyasyonun İnsanlar üzerindeki Etkileri, Temel radyasyon Korunması Standartları, Radyasyondan korunma ile ilişkili uluslararası tavsiyeler ve ilgili kuruluşların raporları, Ulusal radyasyon güvenliği mevzuatı, Radyasyon korunması Zırhlaması, Radyasyon korunması deteksiyon ve ölçmeleri, Radyasyon Kontrolü ve korunması programları, Radyasyon kazaları ve kazalardan korunma, Radyoaktif artıklar ve zararsız hale getirilmeleri.
Ders Kitabı:
 •  Prof.Dr.Güngör Yener “ Nükleer Radyasyon Fiziği I, Ders notları, 2003”

Yardımcı Ders Kitapları

 • Arya, A. “Fundamentals of Nuclear Physics, Allyn and Bacon Inc. 1970”

 

01010510 Güneş Enerjisi (3-0) 3

Enerjinin tanımı ve önemi, Enerji kaynaklarının sınıflandırılması, Enerji kaynaklarının biri birleri ile karşılaştırılmaları, Enerji kaynakları açısından Dünya ve Türkiye’ deki durum, Enerji ve verimlilik, Enerji ve çevre, Enerji kaynakları hakkında kamuoyunu doğru bilinçlendirme.

Ders Kitabı:
 •  Martin A. Green, Solar Cells(Operating Principles, Technology and System Applications), University of New South Wales Australia, 1982

Yardımcı Ders Kitapları

 • Harold J. Hovel, Semiconductors and Semimetals, Vol. 11 Solar Cells, New  Thomas J. Watson Research Center, New York, 1975.

 

01010511 Magnetik Özellikler (3-0) 3

Katıların optik özellikleri, Dielektrik ve Ferroelektrikler, Diyamagnetizma ve Paramagnetizma, Langevin Diyamagnetizması, Paramagnetizma, İzotropik manyetizma kaybı ile soğutma.
Ders Kitabı:
 •  D.H.Martin, "Magnetism in Solids", 1967.

Yardımcı Ders Kitapları

 •  Buschow and De Boer, " Physics of Magnetism and Magnetic Materials ", 2003.
 • Kâşif ONARAN, "Malzeme Bilimi", Bilim Teknik Yayınevi.
 • W. Smith, Çev: N. Kınıklıoğlu "Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 

01010601 Optik (3-0) 3

Işığın doğası ve yayılması, ışığın yansıması, ışığın kırılması, geometrik optik düzlem dalgalar-düzlem yüzeyler, Küresel dalgalar ve küresel yüzeyler, Optik sistemler, Dalgaların süperpozisyonu, Işığın girişimi, ışığın kırınımı, ışığın polarizasyonu, lazer ışığının fiziksel özellikleri ve teknolojik uygulamaları, Optik Aktiflik.
Ders Kitabı:
 • Fizik II (Elektrik ve Manyetizma-Işık ve optik)  R.A. Serway and R.J Beicher.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Francis A. Jenkins and Harway E. , 1975. White, Fundamentals at Optics. Mc Graw-Hill Book Company LTD.
 • Fishbane, Gasiorowicz, Thornton, (Çev. Ed. Cengiz Yalçın), ''Temel Fizik (Cilt1)''. 

·         Özdaş, K.& E.Yörükoğulları, ''Uygulamalı Temel Fizik (Mekanik)''.

 

01010602 Atom ve Molekül Fiziği (4-0) 4

Bir-elektronlu atomlar, Atom modelleri ve maddenin atom yapısı, Hidrojen atomu, Hidrojen spektrumu, Açısal momentumun korunması, Bir elektronlu atomlar için dalga fonksiyonları, Zeeman olayı, Elektron  spini, Açısal momentumların toplanması, Spin-yörünge çiftlenimi,  
Çok-elektronlu atomlar, Helyum atomu, Pauli dışarlama ilkesi, Çok elektronlu atomlarda elektron yerleşimi, L-S çiftlenimi, Terim simgeleri, X-ışını spektrumları, Moleküller, Hidrojen molekül iyonu, Bazı iki-atomlu moleküllerin yörüngeleri, Bazı iki-atomlu moleküllerin elektron yerleşimi, Çok atomlu moleküller, Molekül dönmeleri, Molekül titreşimleri.spektrumu. Moleküller: Moleküler Bantlar ve Orbitaller. İyonik Band. Dönme ve Titreşme Enerjileri.

Ders Kitabı:
 •  Erol Aygün ve Mehmet Zengin, "Atom ve Molekül Fiziği".

 Yardımcı Ders Kitapları

 • A. Gedikoğlu, "Atom ve Molekül Fiziği".
 • J.R.Taylor, C.Zafiratos, Prentice – Hall , " Modern Fizik".
 • Bransden, B. H. , Joachain, C. J., "Physics of Atoms and Molecules".
 • R.M.Eisberg, Wiley, "Fundamentals of Modern Physics", "Fundamental University Physics III".  

 

01010603 Atom ve Molekül Fiziği Laboratuarı (0-2) 1

Radyoaktif Uzaklık Kanunu ve Gama veya beta ışınlarının soğurulması, Beta spektroskopisi, Yarıömür ve radyoaktif denge, Franck-Hertz deneyi, Balmer serisi ve Rydberg sabitinin bulunması, İki elektronlu ve çok elektronlu sistemlerin atomik spektrumu: He, Hg.
Ders Kitabı:
 • Laboratuar föyleri.  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Taylor, J.R., Zafiratos, C.D., Dubson, M.A., "Modern Physics for Scientists and Engineers".
 • B. H. Bransden and C. J. Joachain, "Physics of Atoms and Molecules (2nd Edition)".

 

01010604 Elektromagnetik Teori-I (4-0) 4

Vektör Analizi, Elektrostatik, Potansiyel Hesap Teknikleri, Dielektrik Ortamlar, Magnetostatik, Magnetik Ortamlar, Elektrodinamik.
Ders Kitabı:
 •  Elektromagnetik Teori, D. J. Griffits, Çev.: Bekir Karaoğlu, ARTe – Gilgitek Yay. (1996)  

Yardımcı Ders Kitapları

 •  Cheng, David K., "Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri".
 • Pollack & Stump, Çeviri Editörü: Ş. Türköz, Z. Aydın, M. Zengin, "Elektromağnetik Teori".
 •  Reitz, J., Milford, F., and Christy, R.,"Foundations of Electromagnetic Theory".

01010605 Spektroskobik Yöntemler (3-0) 3

Elektromagnetik dalga, Mikrodalga (MR), Infrared (IR) ve Raman ( R) spektroskopileri, Atomların elektronik spektroskopisi, Moleküllerin elektronik spektroskopisi (UV), Nükleer magnetik rezonans (NMR) ve Elektron paramagnetik rezonans (EPR) spektroskopileri, Spektroskopi yöntemleri.
Ders Kitabı:

·         Gökdoğan, N.,"Spektroskopiye Giriş", Fen Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1978.

Yardımcı Ders Kitapları

·         Banwell C. N., "Fundamentals of Molecular Spectroscopy", McGraw-Hill Book Company, London, 1994.

·         R. Chang, "Basic Principles of Spectroscopy", McGraw-Hill Comp., London, 1971..

 

01010606 Kuantum Fiziği-II (3-0) 3

Yaklaşım metotları ve pertürbasyon teorisi, Açısal momentum ve spin, Simetri ve dönüşümler, Özdeş parçacıklar, Saçılma.
Ders Kitabı:
 • Kuantum Mekaniğine Giriş  ,Bekir Karaoğlu, Bilgitek  yayıncılık, İstanbul-1997

Yardımcı Ders Kitapları

 • Erol Aygün, Mehmet Zengin, "Kuantum Fiziği".
 • Stephen Gasiorowicz, "Quantum Physics".
 • R.L.Liboff, "Indroductory Quantum Mechanics".
 • Robert Eisberg, Robert Resnick, "Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles (2nd ed. ) ".
 • David J. Griffiths, Prentice Hall, "Introduction to Quantum Mechanics ".

 

01010607 Elektronik-II (3-0) 3

Eklem transistör devreleri ve kutuplandırma, Genel iki kapılı devre analizi ve hibrid eşdeğer modeli, Eklemli alan etkili transistorler (JFET) ve devre karakteristikleri, JFET'in küçük sinyal modeli, BJT ve JFET kombinasyon devreleri, MOSFET'ler, Tek katlı güç yükselteçleri, Osilatörler.
Ders Kitabı:
 • Robert Boylestad and Louis Nashelsky, Çeviri editörü. Doç. Dr. İsmail Coşkun, "Elektronik Aygıtlar Ve Devre Teorisi".

Yardımcı Ders Kitapları

 • MICROELECTRONICS: Digital and Analog Circuits and Systems, Jacob Millman, McGraw-HILL
 • Balbir Kumar, ''Electronic Devices And Circuits''.

 

01010608 Kısmi Diferansiyel Denklemler (3-0) 3

Birinci Mertebeden Denklemler: Lagrange Yöntemi, Cauchy Problemi, Lagrange-Charpit Yöntemi, İkinci Mertebeden Denklemler: Bazı çözüm yöntemleri, sınıflandırma, hiperbolik, parabolik, eliptik denklemler, adjoint operator, Green formülü.

Ders Kitabı:
 • Çağlıyan, M., Çelebi, O., "Kısmi Diferensiyel Denklemler", 2010.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Koca, K., "Kısmi Türevli Denklemler", 1995.
 • Sneddon, I., "Elements of PDE", 1957.
 • Denemeyer, R. "Introduction to PDE", 1968.
 • Oneil, P. V., "Beginning to PDE", 1999.
 • Anar, İ. E ., "Kısmi Türevli Denklemler", 2005.

 

01010609 Parçacık Fiziği (3-0) 3

Parçacık fiziğine genel bir bakış, Temel parçacıkların üretilmesi ve dünyadaki büyük parçacık fiziği deneyleri, Hızlandırıcılar, Detektörler ve genel karakterleri, Kalorimetreler ve iz-sürücüler, Işımanın Maddeden Geçişi, İstatistik ve Deneysel Verilerin Davranışı
Ders Kitabı:
 •  Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, W. R. Leo, Springer-Verlag (1994).

Yardımcı Ders Kitapları

 • The Physics of Particle Detectors, Dan Green, Cambridge Univesity Press (2000).

 

01010701 Katıhal Fiziği-I (4-0) 4

Kristal yapı ve örgü, Kristal bağlanması, X-ışınları kırınımı, Ters örgü, Örgü titreşimleri, Isısal genleşme, Fonon İstatistiği, Isı sığası teorileri, Metallerin klasik elektron teorisi, Serbest elektron teorisi kuantum modeli
Ders Kitabı:

·         J. R. Hook and H. E. Hall, "Solid State Physics", Balkemore, J.S., "Solid State Physics (2nd Edition)".

 

Yardımcı Ders Kitapları

 •  C. Kittel, Katıhal Fiziğine Giriş, 6.Baskıdan çeviri, GÜVEN Kitap Yayın Dağılım LTD. ŞTİ, İstanbul,  1996.
 • Stokes, H. T., Solid State Physics, Allyn and Bacon, Inc., 1987, New York

 

01010702 Katıhal Fiziği Laboratuarı (0-2) 1

Hall olayı, Sıcak uç tekniğiyle yarıiletken tipinin belirlenmesi, XRD ile kristal yapı analizi, Termoelektrik etki, güneş pilleri, fotoiletkenlik.

Ders Kitabı:
 • Deney Föyleri

Yardımcı Ders Kitapları

 

01010703 Nanoteknoloji (3-0) 3

Nanofiziğin temel kavramları, Moleküler nanoteknoloji, Yeni nano-malzemelerin tanıtımı, Nano yapılar üzerinde ölçüm teknikleri, Karbon nanotüpler ve kullanım alanları, Moleküler taklitler, Nanobiyometri, Nanoelektronik
Ders Kitabı:
 • Nanotechnology: Basic Science and emerging Technologies, M. Wilson, K. K. G. Smith, M. Simmons, B. Raguse, Chapman and Hall CRC Press Company, New York, 2002.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Nanophysics and Nanotechnology Edward L. Wolf ( Wıley, 2004)

 

01010704 X-Işınları (3-0) 3

X ışınlarının özellikleri, X ışını oluşum prensipleri, X ışını tüpü çalışma prensipleri, Sürekli spektrum kavramı, Moseley kanunu, Absorbsiyon saçılma ve gerçek absorbsiyon, Filtreler, Kristal yapılar, İndisleme, Simetri, Kafes parametreleri, X ışını kırınımı, Bragg kanunu, Kristal yapı tayini, Faz diyagramı tayini
Ders Kitabı:
 •  X-Işınları Difraksiyonu, B. D. Cullity, çev. A. Sümer, İTÜ Yay., 1978

Yardımcı Ders Kitapları

 • B.E. Warren, “X-ray Diffraction”, Dover Pub., 1990, USA

 

01010705 Optoelektronik (3-0) 3

Yarıiletkenlerin optik özelikleri, fotodiyotlar (LED), yarıiletken lazerler, yüzey ışımalı lazerler (VCSELs), kuantum çukurlu lazerler, elektro-optik modülasyon, akusto-optik modülasyon, yarıiletken foto dedektörler, optik dalga klavuzları.

Ders Kitabı:
 • Okur, İbrahim, “Optoelektronik”, Değişim Yayınları, 2000, Adapazarı

Yardımcı Ders Kitapları

 • Optoelektronics: An Introduction, J. Wilson, J.F.B. Hawkes,1983 Prentice-Hall International Inc

 

01010706 Katıların İletkenliği (3-0) 3

Maddelerin iletkenlik, yalıtkanlık ve yarıiletkenlik özelliklerinin genel özellikleri; İyonik kristallerde iletkenlik (iyonik kristallerde örgü kusurları, saf alkali halidlerde iyonik iletkenlik, iki değerli safsızlık ilave edilmiş alkali halidlerde iyonik iletkenlik); Metallerde iletkenlik (Metallerin elektriksel iletkenliğinin bazı özellikleri, elektriksel iletkenliğin Boltzman teorisi, metallerde ortalama serbest yol, özdirencin bazı nitel özellikleri, düşük sıcaklıklarda iletkenlik, yalıtkanların termal iletkenliği, metallerin termal iletkenliği, metallerde Hall olayı); Süperiletkenlik (Süperiletken maddeler, süperiletken maddelerin kritik sıcaklık ve alanı, bazı elementlerin enerji aralıkları, özgül ısı süreksizliği).

Ders Kitabı:
 • C. Kittel, Katıhal Fiziğine Giriş, 6.Baskıdan çeviri, GÜVEN Kitap Yayın Dağılım LTD. ŞTİ, İstanbul,  1996.

Yardımcı Ders Kitapları

 •  O’Reilly E., “Quantum Theory of Solids”,Taylor&Francis Pub., 2002, New York.

 

01010707 Biyofizik (3-0) 3

Biyofiziğin Kavram ve Metotlarının İncelenmesi, Sıvıların Özellikleri, Hareket Halindeki Sıvılar, Sonsuz Ortamda Taşıma, Nötral Zarlar Yoluyla Taşıma, Sinirlerin Elektriksel Özellikleri, Elektrik Yüklü Zarlar, Biyomagnetizma, Geri Besleme ve Kontrol, Radyasyon Biyofiziği, NMR ve Görüntüleme Metodları.

Ders Kitabı:
 •  Intermediate Physics for Medicine and Biology, 2nd ed, R. K. Hobbie, John Wiley&Sons, 1988.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Physics for the Biological Sciences, F. R. Hallet, P. A. Speight, andR. H. Stinson, Nelson, CA, 1988.

01010802 Teorik Mekanik (4-0) 4

Newton Mekaniği, Korunum kanunları, Harmonik ve harmonik olamayan titreşimler, Merkezi kuvvetler, Dönen sistemler, Rijit cisimler, Lagrange mekaniği, Hamilton mekaniği, Hamilton-Jacobi Teorisi, Kanonik dönüşümler
Ders Kitabı:
 •  Kibble, T. W., Berkshire, F. H., “Klasik Mekanik”, çev. Ed. Çolakoğlu, Kemal, Palme Yay., 1999, Ankara Kittel, C. Katıhal Fiziğine Giriş, çev. B. Karaoğlu, Güven Yay., 1996, İstanbul.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Theoretical Mechanics, M. R. Spiegel, Analytical Mechanics, Grant R. Fowles, 2005. Classical Mechanics, R. Douglas Gregory, 2006.
 • Goldstein, H., “Classical Mechanics”, Addision-Wesley Publishing, 1980, USA.

 

01010804 Nükleer Fizik -I(2-0) 2

Atomik Yapı ve Çekirdek, Çekirdeğin Genel Özellikleri, Çekirdek Reaksiyonları, Çekirdek Modelleri, Radyoaktivite, Radyoaktif Bozunma, Radyoaktif Bozunma Serileri, Bozunma Türleri, Alfa Bozunumu, Beta Bozunumu, Gama Bozunumu, Nükleer Reaksiyonlar.
Ders Kitabı:
 • Introductory Nuclear Physics, K. S. Krane, Nükleer Fizik Cilt 1, K. S. Krane   

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çekirdek Fiziğine Giriş, W. N. Cottingham - D. A. Greenwood, 2001.
 • Williams, W.S.C., "Nuclear and Particle Physics", Oxford: Oxford Science  Publications, (1991).

 

 

01010805 Nükleer Fizik Laboratuarı (0-2) 1

Gamma Işınlarının Absorbsiyonu, Çevresel numunelerdeki gama radyoaktifliğinin belirlenmesi, Çevresel numunelerdeki gama radyoaktifliğinin belirlenmesi, β-Parçacıkların Soğurulması, Bazı Elementlerin Yarı-Ömür Tayini, Yoğunluk Ölçümü.

Ders Kitabı:
 •  Laboratuar föyleri  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çekirdek Fiziğine Giriş, W. N. Cottingham - D. A. Greenwood, 2001.

 

01010805 Mesleki Etik

Etik kavramı, Ahlaki gelişim evreleri, Etik davranışın toplumsal etkenleri, Kültür,Değerler ve Normlar, Görgü kuralları ve Etik, Mesleki etik, Etik sistemlerine yöneltilen eleştiriler, Çeşitli alanlarda etik ilkeler

 

Ders Kitabı:
 •  Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, İnayet AYDIN, Ankara, 2010, Pegem Akademi Yayıncılık.

Yardımcı Ders Kitapları

 

01010807 Katıhal Fiziği-II (3-0) 3

Tek boyutta enerji düzeyleri, Fermi-Dirac dağılımı, Üç boyutlu serbest elektron gazı, Elektron gazının ısı sığası, Elektrik iletkenliği ve Ohm yasası, Manyetik alanda hareket, Metallerin ısı iletkenliği. Yarı serbest elektron modeli, Bloch fonksiyonları, Kronig-Penny modeli, Periyodik potansiyelde bir elektronun dalga denklemi.

Ders Kitabı:
 • C. Kittel, Katıhal Fiziğine Giriş, 6.Baskıdan çeviri, GÜVEN Kitap Yayın Dağılım LTD. ŞTİ, İstanbul,  1996.

Yardımcı Ders Kitapları

 •  J. Solid State Physics, J. R. Hook and H. E. Hall

 

01010808 Nükleer Fizik –II (3-0) 3

Yapay Radyoaktiflik, Nükleer Reaksiyonlar, Nükleer enerji, Fisyon-füzyon, Radyasyon ölçüm teknikleri ve nükleer fiziğin bazı uygulamaları.
Ders Kitabı:
 •  Introductory Nuclear Physics, K. S. Krane, Nükleer Fizik Cilt 1, K. S. Krane   

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çekirdek Fiziğine Giriş, W. N. Cottingham - D. A. Greenwood, 2001.

 

01010809 Yarı iletkenler Fiziği (3-0) 3

Yarıiletkenlerin kristal yapıları, Yarıiletkenlerin elektronik yapısı, Yarıiletkenlerde fononlar, Katkılı yarıiletkenler, p-n eklemleri, Diyotlar, Transistorler, Fotodiyotlar, Fototransistörler, Yarıiletken lazerler
Ders Kitabı:
 • C. Neamen, Donald A. çev: M. Sağlam, A. Ateş, “Yarıiletken Fiziğine Giriş”, Aktif Yayınevi, 2007, İstanbul

Yardımcı Ders Kitapları

 •  Bhattacharya, P. “Semiconductor Optoelektronic Devices”, Prentice Hall, 1997, New Jersey

 

01010810 Elektromagnetik Teori-II (3-0) 3

Elektrodinamik, Ohm Yasası, Elektromanyetik Dalgalar, Elektromotor Kuvveti, Faraday Yasası, Maxwell Denklemleri, Korunum Yasaları, Yalıtkan Ortamlarda Elektromağnetik Dalgalar, İletken Ortamlarda Elektromağnetik Dalgalar, Poynting Vektörü
Ders Kitabı:
 •  Elektromagnetik Teori, D. J. Griffits, Çev.: Bekir Karaoğlu, ARTe – Bilgitek Yay. (1996).  

Yardımcı Ders Kitapları

 • Edmimister, J.A., “Elektromanyetik”, 2. baskıdan çeviri:Aydemir T., Afacan E., Nakipoğlu K.C.

 

 

 

Telefon : 0 (488) 217 36 20 · Faks : 0 (488) 217 36 01
Batman Üniversitesi, Kültür Mahallesi, T.P.A.O. Bulvarı, 72100 Batman, Türkiye
 Copyright © 2011
Batman Üniversitesi