Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Sosyoloji bölümü, Batman Üniversitesi Rektörlüğü'nün önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun 07.12.2007 tarihli toplantısında görüşülerek, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.Bölümümüz Genel Sosyoloji ve Metodoloji ,Uygulamalı Sosyoloji ,Kurumlar Sosyolojisi ve Sosyometri Anabilim Dalları'ndan oluşmaktadır.

Misyon

Temel misyonumuz, çok boyutlu düşünebilen, yaratıcı olan, karar veren, katılan, sorgulayan ve bilgi teknolojilerini etkili kullanabilen geleceğin sosyologlarını yetiştirmektir. 

Vizyon:


Temel vizyonumuz toplumsal ilişkileri ve bu ilişkilerdeki insan öznesini doğru olarak anlayan ve doğru analitik çerçeveler oluşturan nitelikli insan gücü yetiştirmek.

 Hedef:

Sosyoloji bilimi ile ilgili kuramsal bilgiyi kullanarak; toplumsal olgu ve olayları, yerel sosyolojik düşünce, evrensel bakış açısı ve tarihi bağlantıları ile analiz, sentez ve değerlendirmelerde bulunarak, güncel olayları değişen toplumlarda yeni bakış açıları ile açıklama yapabilme, toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilme becerisi kazandırılacaktır.

 Programın Eğitim Amacı:

Programımızın temel amacı, sosyoloji öğretimi için gerekli teorik bilgileri, kendi toplumsal bilgi birikimi ve değerlerinden alarak kendi toplum pratikleriyle birleştirebilen, alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilme becerisi kazanmış, çağdaş dünya ve ülke gerçeklerine duyarlı, sosyoloji alanında yeni metotları geliştirebilecek sosyologlar yetiştirmektir. Sosyoloji Programı öğrencilerin sosyolojik bakış açısını ve yöntemini benimseyip uygulayabilmelerini sağlamak; bunun için gerekli olan kuramsal, yöntembilimsel ve teknik donanımı öğrencilerine sunmayı amaçlamaktadır. Nesnesi “toplumsal olgu” olan bir bilimin eğitimi verilirken diğer sosyal ve beşeri bilimlerden beslenilmemesi elbette mümkün değildir. Bu temel anlayıştan yola çıkarak öğrencilerin öğrenimlerinin ilk aşamasında sosyolojinin temel mesele, yaklaşım ve ilkelerini öğrenirken aynı zamanda psikoloji, ekonomi, felsefe, hukuk ve tarih gibi disiplinlerle tanışmaları sağlanır. Programın son yıllarında öğrenciler, sosyolojinin farklı dalları ve konuları üzerine kendi ilgi alanlarına göre derinleşebilmelerini sağlayacak bölüm içi seçmeli dersleri alabilirler. Bunların yanı sıra diğer fakültelerden ve bölümlerden seçebilecekleri dersler de diğer disiplinlere açılmalarını sağlar.

Öğrenciler, programın her aşamasında sosyolojik kuram, yöntem ve teknikleri uygulamaya teşvik edilmektedirler. Derslerin paralelinde yürütülecek olan araştırma, yazılı ve sözlü sunuş pratikleri yoluyla Türkiye ve dünyanın gündemindeki toplumsal olayların gözlemlenmesi ve tartışılması, dolayısıyla kuramsal bilginin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir .

Alınacak Derece :

Bu bölüm, yüksek öğretimde Sosyoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Sosyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olur ve sosyolog unvanı verilir. 

Kabul Koşulları :

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş :

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Sosyoloji Bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. 
Bölüm mezunları, lisans eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda Sosyoloji, Mantık ve Psikoloji dersleri verebilirler.

Mezuniyet Koşulları :

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.